Back to top

Zasady korzystania z serwisu

*Wersja angielska tekstu jest wiążącą, wersja polska służy tylko w celu ogólnego zrozumienia treści* 

Krótka wersja "zasad" dla członków znajduje się w artykule "zasady" na stronie FAQ.

1. Prywatność: Twoja prywatność jest jedną z najważniejszych dla nas kwestii. Więcej informacji znajduje się w naszej polityce prywatności oraz na stronie FAQ na temat bezpieczeństwa osobistego.

2. Musisz mieć minimum 18 lat, aby zalogować się i korzystać z Warmshowers.org

3. Ty i tylko Ty jesteś odpowiedzialny za interakcje z innymi członkami

  • Warmshowers.org oferuje platformę, gdzie możesz wchodzić w interakcje z innymi członkami, oferować im gościnę lub jej szukać. Warmshowers.org nie jest stroną, nie bierze udziału ani nie interesuje się, nie reprezentuje ani nie gwarantuje, nie ponosi odpowiedzialności ani obowiązku w stosunku do żadnej komunikacji, tranzakcji, interakcji, rozmów ani żadnej innej relacji pomiędzy Tobą a innymi członkami, osobami czy organizacjami. Ty jesteś całkowicie odpowiedzialny za swoje interakcje z innymi członkami naszego serwisu. Zastrzegamy sobie prawo, jednak nie zobowiązujemy się do monitorowania interakcji pomiędzy Tobą a innym członkami serwisu.
  • Ponieważ nasza usługa to jedynie platforma, w przypadku wystąpienia sporu z jednym bądź kilkoma innymi członkami, nie będziesz dochodził od nas (oraz naszych urzędników, dyrektorów, członków, pracowników, agentów oraz oddziały i filie) roszczeń, wysuwał żądań ani oskarżał o spowodowanie szkód (faktycznych ani wtórnych) jakiejkolwiek natury i rodzaju, znanych i nieznanych, spodziewanych i niespodziewanych, ujawionych i niejawnych, powstałych w skutek lub w jakikolwiek sposób związanych z zaistniałymi sporami.

4. Ograniczenia odpowiedzialności.

W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH WARMSHOWERS.ORG, ORGANIZACJA NONPROFIT ZAREJESTROWANA W STANACH ZJEDNOCZONYCH W STANIE COLORADO, JEJ DYREKTORZY, CZŁONKOWIE, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ PODLEGAĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY (BEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE), ANI ZA JAKIEKOLWIEK INNE SZKODY W TYM, LECZ NIE WYŁĄCZNIE UTRATA UŻYTKOWANIA, UTRATA ZYSKÓW LUB UTRATA DANYCH PODCZAS DZIAŁANIA ZGODNIE Z UMOWĄ, W CZYNIE NIEDOZWOLONYM (W TYM, LECZ NIE WYŁĄCZNIE POPRZEZ ZANIEDBANIE) LUB W JAKIKOLWIEK INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD POWSTAŁYCH W SKUTEK LUB ZWIĄZANYCH Z: (A) KORZYSTANIEM LUB BRAKIEM UMIEJĘTNOŚCI KORZYSTANIA Z SERWISU; (B) KOSZTEM ZASTĄPIENIA JAKICHKOLWIEK DÓBR, USŁUG LUB INFORMACJI ZAKUPIONYCH LUB OTRZYMANYCH W SKUTEK OTRZYMANIA JAKICHKOLWIEK INFORMACJI OD LUB TRANZAKCJI, W KTÓRYCH WZIĘTO UDZIAŁ ZA POŚREDNICTWEM LUB BEZPOŚREDNIO Z NASZEGO SERWISU; (C) UJAWNIENIEM, NIEAUTORYZOWANYM DOSTĘPEM DO LUB ZMIANĄ TWOICH TREŚCI; (D) SZKODAMI ZWIĄZANYMI Z UTRATĄ LUB ZNISZCZENIEM DANYCH LUB PROGRAMÓW, PRZERWACH W DOSTĘPIE DO SERWISU LUB DOSTARCZANIEM SERWISÓW ZASTĘPCZYCH, NAWET JEŚLI WIEMY LUB ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TYCH SZKÓD; (E) OŚWIADCZENIAMI, POSTĘPOWANIEM LUB ZANIEDBANIAMI DOSTAWCÓW JAKICHKOLWIEK USŁUG LUB OSOBY TRZECIE ZA POŚREDNICTWEM NASZEGO SERWISU; (F) TWOIM LUB INNYCH ZACHOWANIEM LUB CZYNAMI POWIĄZANYMI Z UŻYTKOWANIEM SERWISU, W TYM, LECZ NIE WYŁĄCZNIE USZKODZENIA CIAŁA, ROZSTRÓJ EMOCJONALNY, ŚMIERĆ ORAZ INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z KOMUNIKACJI ORAZ SPOTKAŃ Z INNYMI ZAREJESTROWANYMI CZŁONKAMI NASZEGO SERWISU LUB OSOBAMI PRZEDSTAWIONYMI PRZEZ NASZ SERWIS, ZARÓWNO ON-LINE JAK I OFF-LINE; LUB (G) JAKIEJKOLWIEK INNEJ KWESTII WYNIKAJĄCEJ, POWIĄZANEJ LUB POŁACZONEJ Z NASZYM SERWISEM LUB NINIEJSZYMI ZASADAMI.

5. Rekompensata

Zobowiązujesz się bronić, zabezpieczyć oraz uznać niewinność Warmshowers.org (oraz każdego urzędnika, dyrektora, członka, pracownika, agenta oraz oddział i filię) na wypadek roszczeń, żądań, czynności, szkody, straty, kosztów lub wydatków, w tym, lecz nie wyłącznie obejmujące (rozsądne) koszy prawnika, wynikające lub powiązane z (a) Twoim użytkowaniem naszego serwisu; (b) treściami lub propozycjami jakie zamieszczasz w stosunku do jakichkolwiek użytkowników; (c) pogwałceniem niniejszych zasad przez Ciebie; (d) pogwałceniem jakichkolwiek praw innych osób przez Ciebie; lub (e) Twoim postępowaniem w powiązaniu z naszym serwisem. Ponadto, jeśli korzystasz z serwisu z ramienia jakiejkolwiek jednostki, oświadczasz i gwarantujesz, że jednostka ta wyraża zgodę na zabezpieczenie Ciebie oraz Warmshowers.org na wypadek pogwałcenia nieniejszych zasad zgodnie z niniejszym artykułem. Jeśli zostaniesz zobligowany do zabezpieczenia nas na wypadek roszczeń, w naszej wyłącznej i nieograniczonej gestii leżeć będzie kontrola jakijkolwiek akcji lub postępowania oraz określenie czy zaproponowana będzie ugoda, a jeśli tak, to na jakich warunkach.

6. Zgłaszanie niepożądanego zachowania

Jeśli podczas interakcji z innymi członkami serwisu uznasz, że osoba ta zachowuje lub zachowała się niewłaściwie, w tym, lecz nie wyłącznie zachowywała się obraźliwie, agresywnie lub niewłaściwie w kontekście seksualnym, okradła Cię lub w jakikolwiek inny sposób zachowywała się niepokojąco, zdecydowanie zachęcamy abyś niezwłocznie zgłosił tą osobę do właściwych służb oraz do nas postępując zgodnie z procedurą opisaną w FAQ pod "Co zrobić, gdy mam problem z gościem lub gospodarzem Warmshowers". Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że mimo tego, iż zachęcamy do zgłaszania niepożadanego zachowania, nie jesteśmy odpowiedzialni za zachowanie członków naszej społeczności, a także nie jesteśmy zobowiązani podejmować żadnych czynności.